Ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 bestemmingsplan Noord-West-Oss – 2013’

Van 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021 kunt u het ontwerpbestemmings-plan ‘Herziening 1 bestemmingsplan Noord-West-Oss – 2013’en andere stukken bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op papier en digitaal bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

Het plan gaat over het woonwagencentrum aan de Brasem in Oss. Met deze bestemmingsplanherziening worden aan de Brasem acht woonwagenstand-plaatsen toegestaan. Brabant Wonen zal deze plaatsen gaan inrichten en verhuren aan toekomstige bewoners. Ook maakt deze herziening een goede ruimtelijke inpassing van het woonwagencentrum in de wijk mogelijk.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplan- nen.nl/0828/. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.HZ1noordwestoss-ON01.

Mondeling reageren? Maak tijdig een afspraak met dhr. R. van Dongen, afd. Vastgoed of dhr. M. Eurlings, afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, via telnr. 14 0412.

Schriftelijk reageren? Stuur een brief aan de gemeenteraad van Oss, Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 5, 5340 BA OSS. Geef hierin aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Bestemmingsplan Noord-West-Oss 2013’ gaat. Geef ook aan waarom u er niet mee eens bent.

Op 17 maart 2021 om 19.00 uur mag u uw zienswijze toelichten bij een hoorcommissie. U mag geen nieuwe punten inbrengen. Geef duidelijk in uw brief aan als u uw zienswijze wilt toelichten anders ontvangt u geen uitnodiging.

De gemeenteraad stelt in het voorjaar 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Meer info: Oss actueel week 2