Categorie: Nieuws

Op 16 september 2021 organiseert de gemeente Oss een podiumbijeenkomst over de woningbouw in Oss West.

Op 8 april jl. heeft een opiniërende bijeenkomst plaatsgevonden over de resultaten van de
Task Force. Als onderdeel van de woningbouwopgave voor de komende jaren voor Oss is het voornemen om in Oss-West circa 3000 woningen versneld te realiseren.

Inmiddels is er een projectorganisatie in oprichting en zijn er, op basis van een op 4 augustus vrijgegeven Nota Reikwijdte en Detailniveau, diverse MER-onderzoeken gestart. Van belang is om, zodra daartoe de benodigde inzichten zijn verkregen en richtinggevende keuzes zijn gemaakt, tijdig een bestemmingsplan in procedure te nemen.
Naast de beoogde snelheid in het proces zal gelijktijdig gewerkt worden vanuit een zorgvuldig participatieproces waarbij belanghebbenden en de Gemeenteraad uitgebreid de kans krijgen om hun visie op de ontwikkelingen in Oss West in te brengen.

Doel van deze podiumbijeenkomst
Informeren van de Gemeenteraad en belangstellenden over het waarom, wat en hoe van deze gebiedsontwikkeling.

Doorzicht
Er worden momenteel nog geen keuzes gemaakt ten aanzien van gewenste en noodzakelijke maatregelen en de wijze waarop deze in de plannen worden opgenomen. Dit is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 2021 waar ook participatie een belangrijke rol zal spelen. Deze stappen dienen te leiden tot besluitvorming over de kaders en uitgangspunten in College en Raad in december en vervolgstappen naar een vast te stellen bestemmingsplan in de eerste helft van volgend jaar.

Podiumbijeenkomst digitaal volgen?
Deze podiumbijeenkomst is een digitale bijeenkomst. Je kunt deze online volgen. Dit punt staat gepland van 20:00 uur tot 20.45 uur. Aanmelden kan door een bericht te sturen aan raadsgriffie@oss.nl. Je krijgt dan een teamslink toegestuurd. Het is niet mogelijk om te reageren tijdens deze bijeenkomst. Klik hier voor meer informatie.

Van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ‘Kromstraat Oss – 2021’.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’ gaat over de percelen Kromstraat 64 en 82 en de percelen die liggen achter de bestaande woningen aan de Kromstraat te Oss tussen nummer 62 en 86. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Oss – Nijmegen. Het plan maakt de realisering van 29 grondgebonden woningen mogelijk. Ook de bestaande woning Kromstraat 82 is meegenomen in het plan, omdat de bestemming van deze woning als ‘bedrijfswoning’ verandert in een ‘gewone’ woonbestemming.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier als u de ruimtelijke plannen wilt inzien.

Op vrijdag 26 maart tekenden Frank den Brok (wethouder gemeente Oss), Harrie Windmüller (bestuurder BrabantWonen), Roger Otto (Raad van bestuur BrabantZorg) en Cees Magielse (voorzitter de stichting MFA Noord-West) een intentieovereenkomst. De overeenkomst is een afspraak voor het onderzoek naar de ontwikkeling van één nieuw gebouw op de plek van het wijkcentrum De Hille en het woonzorg-complex Loovelt. In het nieuwe gebouw komen ontmoeten, zorg en wonen samen. 

Waarom dit onderzoek?   

Oss Noord-West heeft nu twee gebouwen voor ontmoeten: De Hille en De Bonte Hoef. Eerder is in de Voorzieningenkaart Oss afgesproken dat ontmoeten op één plek komt. Eerste voorkeur was uitbreiding van sportzaal Ussenstelt tot een multifunctionele  accommodatie (MFA) voor sport, ontmoeten, scouting en kinderopvang. Dit bleek bouwkundig en financieel niet haalbaar.

In de periode van nieuwe plannen maken, nam BrabantWonen contact op met de gemeente Oss. Zij hebben plannen voor vernieuwbouw van woon-zorg complex Loovelt naast wijkcentrum De Hille. Dit contact heeft geleid tot een gezamenlijk opdracht aan architect Roy van Mechelen om te onderzoeken of bundeling van ontmoeten, wonen en zorg op deze twee plekken past. Dit blijkt mogelijk en nu volgt de verder uitwerking van het onderzoek waarbij ook veel aandacht zal zijn voor groen, verkeer en parkeren.

Wat zijn de plannen voor Loovelt?

Huize Loovelt krijgt binnenkort een noodzakelijke onderhoudsbeurt. Het gebouw blijft zoals het nu is totdat de nieuwbouw van start gaat. Als de bouw van het nieuwe gebouw voor ontmoeten, wonen en zorg begint, gaan de bewoners van Huize Loovelt tijdelijk naar andere woonruimte. Belangrijk is dat deze kwetsbare bewoners een goede en mooie plek houden om te wonen met zorg. Daarvoor is vernieuwing van het gebouw noodzakelijk. Tot die tijd investeren BrabantZorg en BrabantWonen in het onderhoud van het huidige gebouw. Ook zullen we zorgdragen voor goede alternatieve huisvesting tijdens de bouw. Door samen te werken hopen we daarnaast meer verbinding en ontmoeting tussen de wijk en de bewoners te realiseren.

Wanneer is duidelijk of het nieuwe plan doorgaat?

In 2021 valt het besluit over het onderzoek of ontmoeten, wonen en zorg op de locatie van de Hille en Loovelt goed gecombineerd kunnen worden in één gebouw. De Stichting MFA Noord-West is enthousiast over de nieuwe ontwikkeling. Het was een flinke teleurstelling toen de plannen voor de MFA rondom de huidige Ussenstelt niet konden doorgaan, maar men heeft vertrouwen in het tweesporentraject, dat nu samen met BrabantWonen en BrabantZorg verder wordt uitgewerkt.

De wijkraad is tevreden over de constructieve samenwerking. Met name door de oprichting van de werkgroep ontmoeten, verwachten ze, dat er kansen liggen om het laagdrempelig ontmoeten verder te ontwikkelen. Onderzoek op de locaties van De Hille, Loovelt en sportzaal Ussenstelt moet duidelijk maken hoe grote en kleine activiteiten voor ontmoeten verdeeld worden.

Wethouder Frank den Brok daarover: ‘De samenwerking biedt kansen om voor ontmoeten en sport goede oplossingen te vinden in Oss Noordwest. Bovendien kunnen we met dit project ook nog extra woningen bouwen voor starters. Dat is een extra pluspunt. Tegelijk met de plannen voor De Hille en Loovelt beginnen we aan plannen voor een nieuwe sportzaal. Ook hier is straks ruimte voor ontmoeten.’

Informatie Buitenspeeldag 9 juni 2021

Op woensdagmiddag 9 juni wordt de Buitenspeeldag georganiseerd. Lekker samen buiten spelen in een autovrije straat. Welk kind wil dat niet? Als je als bewonersgroep of buurtvereniging meedoet, is het toegestaan om de weg af te sluiten voor het autoverkeer en van alles en nog wat op straat te organiseren. Je mag er zelfs speeltoestellen neerzetten. De Buitenspeeldag is een landelijke activiteit en ONS welzijn coördineert die in de gemeenten Oss.

Het aanvraagformulier is te downloaden via de website van Ons Welzijn.

Tot 1 april aanstaande kunnen de aanvraagformulieren ingevuld ingeleverd worden bij Ons Welzijn, Postbus 322, 5340AH Oss of via mail: buitenspeeldagoss@ons-welzijn.nl. Vergeet niet de plattegrond toe te voegen want aanvraagformulieren zonder plattegrond worden door de gemeente Oss niet geaccepteerd. Aanvraagformulieren die na 01 april 2021 ingediend worden, worden niet in behandeling genomen; niet door Ons Welzijn en niet door de gemeente.

Klik hier voor meer informatie.

Mijn buurt Oss

Mijn buurt groener..? Mooier!? Veiliger!
Heeft u een geweldig idee voor uw straat? Iets waar u samen met buurtgenoten de schouders onder wilt zetten. Dan is www.mijnbuurtoss.nl iets voor u.

Wat is het?
De gemeente is gestart met Mijn buurt Oss, een website waarop bewoners ideeën kunnen plaatsen. Buren kunnen op zie manier hun straat mooier, veiliger of bijvoorbeeld groener maken. De website is gratis.

Hoe werkt het?
Het werkt eenvoudig: u zet uw idee op de site. Buren kunnen erop reageren en samen met jou aan de slag gaan. De wijkcoördinator kijkt en denkt met u mee over wat er mogelijk is en hoe u dat het best kunt bereiken. Nieuwsgierig, kijk meteen op www.mijnbuurtoss.nl

Sunny day. Positive delighted girl bowing her head and keeping smile on face while standing on knees while planting
  • 1
  • 2
  • 5